తల్లి పేగు చూడు ఎలా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Thalli Pegu Chudu Ela Song Lyrics In Telugu-Narappa movie Thalli Pegu Chudu Ela Song Lyrics In Telugu-Narappa movie తల్లి పేగు చూడు ఎలాతల్లడిల్లిపోయేనయ్యాకళ్ళు మూసి ఏటో వెళ్లిపోకయ్యానన్ను కన్నా తండ్రిఇలా రావయ్యాకడుపులోనే ఉండక ఈ పుడమికెలా వస్తివయ్యాసంకనెత్తుకున్నంత సేపు లేవయ్యాఇంతలోనే ఏమయ్యావో చెప్పయ్యారాకాసి చీకటిలోఏ కీడు తాకిందో ఏకాకివై పోయావా చంద్రయ్యాకళ్లెరా చేసి రేయిని చుడయ్యాతెల్లారి సూరిడల్లే రావయ్యా నీ సెమట తడి ఇంకాఇంకనేలేదయ్యాఈ తోటనంతా తడిమి సుడయ్యానీ నవ్వు … Read more

రా నరకరా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-నారప్ప

Raa narakara song lyrics in Telugu-Narappa movie Raa narakara song lyrics in Telugu రా నరకరా నరకరాఎదురు తిరిగి కసిగారా నరకరా నరకరాతలలు ఎగిరి పడగారా చెర చెర చేరగరామెడని మెడని విడిగారా తరామరా తురమారానరము నరము విరగకత్తి గొంతులో నెత్తురేయ్యారామట్టి నోటిలో దండ ముద్ద కలిపి వేయరానీలి నింగిని గాలి రంగునిఎర్ర ఎర్రగా మార్చి వెయ్యరాఆయుధానికే ఆయుదానివైఆయువుల్ని తీసి చేసుకోరా చావు జాతరరా నరకరా నరకరాఎదురు తిరిగి కసిగారా నరకరా నరకరాతలలు … Read more

close