ఆదిత్య హృదయం తెలుగులో

ఆదిత్య హృదయంలో మెత్తం 30 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మొదటి రెండు శ్లోకాలు అగస్త్యుడు , శ్రీ రాముడి వద్దకు వచ్చుట 3 నుండి 5 శ్లోకాలు : ఆదిత్య హృదయ పారాయణ వైశిష్టత చెప్పబడింది. 6 నుండి 15 శ్లోకాలు : సూర్యుడంటే బయటకు వ్యక్తమవుతున్న లోపలి ఆత్మ స్వరూపమని, బాహ్యరూపము అంత స్వరూపము ఒక్కటే 16 నుండి 20 శ్లోకాలు : మంత్ర జపం 21 నుండి 24 శ్లోకాలు : సూర్యుడు గురించి శ్లోక … Read more

close