ఊరు నట్టనడివాయే పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Ooru Natta song lyrics in telugu-narappa movie Ooru Natta Nadivaaye song lyrics in telugu ఊరు నట్టనడివాయేదారి కంట పడదాయేనీ జాడ చెప్పేదెవరు నాకింకా, ఆ ఆనిన్ను చూడగలనో లేదో నేనింకా వేళ చూడు వేటాయేవెలుగు కూడా ఇటాయేఓపలేని బరువైపోయే బాణాలు, ఊఉఆపలేని పరుగైపోయే పాదాలు

Baby Touch Me Now song lyrics Telugu

Baby Touch Me Now song lyrics in Telugu-V movie మసమస మైకంలో ఆన్ ది ఫ్లోర్మళ్ళి మళ్ళి ట్రిప్ అయిపొరొమరి మరి మారంతో డోంట్ లెట్ ఠిస్ గోతుళ్ళి తుళ్ళి తప్పే చెయ్ రోదాహాలే ఆవిరయ్యేలా మేఘములా మెరిసి పోరాకాలాలే కరిగిపోయేలాఅటెన్షనే ఇటు వైపుగా తిప్పై రావన్నా టచ్ యూ టచ్ యూ న నా నా….బేబీ కిస్ మీ కిస్ మీ నా.. నా.. నా..వన్నా టచ్ యూ టచ్ యూ న … Read more

close