రా నరకరా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-నారప్ప

Song:Raa narakara

Movie:Narappa

Singer:Revanth, Sai Charan, Sri Krishna

Lyrics:Anantha Sriram

పాట-రా నరకరా

పాడినవారు-రేవంత్, సాయి చరణ్, శ్రీ కృష్ణ

వ్రాసినవారు-అనంత శ్రీరామ్

సినిమా-నారప్ప

Raa narakara song lyrics in Telugu-Narappa movie

రా నరకరా నరకరా
ఎదురు తిరిగి కసిగా
రా నరకరా నరకరా
తలలు ఎగిరి పడగా
రా చెర చెర చేరగరా
మెడని మెడని విడిగా
రా తరామరా తురమారా
నరము నరము విరగ
కత్తి గొంతులో నెత్తురేయ్యారా
మట్టి నోటిలో దండ ముద్ద కలిపి వేయరా
నీలి నింగిని గాలి రంగుని
ఎర్ర ఎర్రగా మార్చి వెయ్యరా
ఆయుధానికే ఆయుదానివై
ఆయువుల్ని తీసి చేసుకోరా చావు జాతర
రా నరకరా నరకరా
ఎదురు తిరిగి కసిగా
రా నరకరా నరకరా
తలలు ఎగిరి పడగా
రా చెర చెర చేరగరా
మెడని మెడని విడిగా
రా తరామరా తురమారా
నరము నరము విరగ

గుండెలోకి గుణపమై
కడుపులోకి కొడవలై
దూసుకెళ్లి కోసుకెళ్లి పేగులన్నీ తొలిచివేయి
గాయపడ్డ మనసువై
మోసపడ్డ మనిషివై
లోపలున్న రాక్షసుణ్ణి దాచకింకా పైకి తీయి
క్రూర మృగమువై క్రూర క్రూర మృగమువై
గొర్ల కోరలతో వాళ్ళ రొమ్ములని వొలిచివేయి
కాల యముడువై
పూనకాలా యముడువై పాశం విసిరివేయి
వెన్ను పూసలన్నీ విరిచివేయి

రా నరకరా నరకరా
ఎదురు తిరిగి కసిగా
రా నరకరా నరకరా
తలలు ఎగిరి పడగా
రా చెర చెర చేరగరా
మెడని మెడని విడిగా
రా తరామరా తురమారా
నరము నరము విరగ

వేటు వేస్తె నలుగురు
పోటు వేస్తె పదుగురు
వేట నీకు కొత్త కాదు వెల్లు ఎవరు మిగలరు
రగులుతున్న క్షణములో
సెగల కళ్ళ వెలుతురు
తగలబెడుతూ ఉంటె వాళ్ళు
వెనుక ముందు మిగలరు
కోరి సమరమో కోరకుండ సమరమో
ఎంత సమయమో
ముగియడానికి ఎంత సమయమో
కోరి మరణమో కోరకుండా మరణమో
ఏది మరణమో తేల్చడానికి ఏది తరుణమో

రా నరకరా నరకరా
ఎదురు తిరిగి కసిగా
రా నరకరా నరకరా
తలలు ఎగిరి పడగా
రా చెర చెర చేరగరా
మెడని మెడని విడిగా
రా తరామరా తురమారా
నరము నరము విరగ

Raa narakara song lyrics in Telugu

రా నరకరా నరకరా
ఎదురు తిరిగి కసిగా
రా నరకరా నరకరా
తలలు ఎగిరి పడగా
రా చెర చెర చేరగరా
మెడని మెడని విడిగా
రా తరామరా తురమారా
నరము నరము విరగ
కత్తి గొంతులో నెత్తురేయ్యారా
మట్టి నోటిలో దండ ముద్ద కలిపి వేయరా
నీలి నింగిని గాలి రంగుని
ఎర్ర ఎర్రగా మార్చి వెయ్యరా
ఆయుధానికే ఆయుదానివై
ఆయువుల్ని తీసి చేసుకోరా చావు జాతర
రా నరకరా నరకరా
ఎదురు తిరిగి కసిగా
రా నరకరా నరకరా
తలలు ఎగిరి పడగా
రా చెర చెర చేరగరా
మెడని మెడని విడిగా
రా తరామరా తురమారా
నరము నరము విరగ

గుండెలోకి గుణపమై
కడుపులోకి కొడవలై
దూసుకెళ్లి కోసుకెళ్లి పేగులన్నీ తొలిచివేయి
గాయపడ్డ మనసువై
మోసపడ్డ మనిషివై
లోపలున్న రాక్షసుణ్ణి దాచకింకా పైకి తీయి
క్రూర మృగమువై క్రూర క్రూర మృగమువై
గొర్ల కోరలతో వాళ్ళ రొమ్ములని వొలిచివేయి
కాల యముడువై
పూనకాలా యముడువై పాశం విసిరివేయి
వెన్ను పూసలన్నీ విరిచివేయి

రా నరకరా నరకరా
ఎదురు తిరిగి కసిగా
రా నరకరా నరకరా
తలలు ఎగిరి పడగా
రా చెర చెర చేరగరా
మెడని మెడని విడిగా
రా తరామరా తురమారా
నరము నరము విరగ

వేటు వేస్తె నలుగురు
పోటు వేస్తె పదుగురు
వేట నీకు కొత్త కాదు వెల్లు ఎవరు మిగలరు
రగులుతున్న క్షణములో
సెగల కళ్ళ వెలుతురు
తగలబెడుతూ ఉంటె వాళ్ళు
వెనుక ముందు మిగలరు
కోరి సమరమో కోరకుండ సమరమో
ఎంత సమయమో
ముగియడానికి ఎంత సమయమో
కోరి మరణమో కోరకుండా మరణమో
ఏది మరణమో తేల్చడానికి ఏది తరుణమో

రా నరకరా నరకరా
ఎదురు తిరిగి కసిగా
రా నరకరా నరకరా
తలలు ఎగిరి పడగా
రా చెర చెర చేరగరా
మెడని మెడని విడిగా
రా తరామరా తురమారా
నరము నరము విరగ

Leave a Comment

close