రా నరకరా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-నారప్ప

Raa narakara song lyrics in Telugu-Narappa movie Raa narakara song lyrics in Telugu రా నరకరా నరకరాఎదురు తిరిగి కసిగారా నరకరా నరకరాతలలు ఎగిరి పడగారా చెర చెర చేరగరామెడని మెడని విడిగారా తరామరా తురమారానరము నరము విరగకత్తి గొంతులో నెత్తురేయ్యారామట్టి నోటిలో దండ ముద్ద కలిపి వేయరానీలి నింగిని గాలి రంగునిఎర్ర ఎర్రగా మార్చి వెయ్యరాఆయుధానికే ఆయుదానివైఆయువుల్ని తీసి చేసుకోరా చావు జాతరరా నరకరా నరకరాఎదురు తిరిగి కసిగారా నరకరా నరకరాతలలు … Read more

close