తల్లి పేగు చూడు ఎలా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Thalli Pegu Chudu Ela Song Lyrics In Telugu-Narappa movie Thalli Pegu Chudu Ela Song Lyrics In Telugu-Narappa movie తల్లి పేగు చూడు ఎలాతల్లడిల్లిపోయేనయ్యాకళ్ళు మూసి ఏటో వెళ్లిపోకయ్యానన్ను కన్నా తండ్రిఇలా రావయ్యాకడుపులోనే ఉండక ఈ పుడమికెలా వస్తివయ్యాసంకనెత్తుకున్నంత సేపు లేవయ్యాఇంతలోనే ఏమయ్యావో చెప్పయ్యారాకాసి చీకటిలోఏ కీడు తాకిందో ఏకాకివై పోయావా చంద్రయ్యాకళ్లెరా చేసి రేయిని చుడయ్యాతెల్లారి సూరిడల్లే రావయ్యా నీ సెమట తడి ఇంకాఇంకనేలేదయ్యాఈ తోటనంతా తడిమి సుడయ్యానీ నవ్వు … Read more

close