దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

జై జై జై జై గణేశ జై జై జై జై
జై జై జై జై వినాయక జై జై జై జై
జై జై జై జై గణేశ జై జై జై జై
జై జై జై జై వినాయక జై జై జై జై
దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా
దయుంచయ్యా దేవా
నీ అండాదండా ఉండాలయ్యా
చూపించయ్యా త్రోవ
పిండి వంటలారగించి
తొండమెత్తి దీవించయ్యా
తండ్రి వలే ఆదరించి తోడు నీడ అందించయ్యా ఓ.
దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా దయుంచయ్యా దేవా
నీ అండాదండా ఉండాలయ్యా
చూపించయ్యా త్రోవ
చరణం:1:
చిన్నారి ఈ చిట్టెలుకెలా భరించెరా లంబోదరా
పాపం కొండంత నీ పెనుభారం
ముచ్చెమటలు కక్కిందిరా ముజ్జగములు తిప్పిందిరా
ఓ. హో హో జన్మ ధన్యంఅంబారిగా ఉండగల ఇంతటి వరం
అంబాసుతా ఎందరికి లబించురా
ఎలుకనెక్కే ఏనుగు కథ చిత్రం కదా….
దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా దయుంచయ్యా దేవా
నీ అండాదండా ఉండాలయ్యా చూపించయ్యా త్రోవ
చరణం2:
శివుని శిరసు సింహాసనం పొందిన చంద్రుని గోరోజనం
నిన్నే చేసింది వేళాకోళం
ఎక్కిన మదం దిగిందిగా
తగిన ఫలం దక్కిందిగా
ఏమైపోయింది గర్వం
త్రిమూర్తులే నిను గని తలొంచరా
నిరంతరం మహిమను కీర్తించరా
నువ్వెంత అనే అహం నువ్వే దండించరా
దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా
దయుంచయ్యా దేవా
నీ అండాదండా ఉండాలయ్యా
చూపించయ్యా త్రోవ
అరె రె రె. పిండి వంటలారగించి
తొండమెత్తి దీవించయ్యా
తండ్రి వలే ఆదరించి
తోడు నీడ అందించయ్యా ఓ. దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా
దయుంచయ్యా దేవా
నీ అండాదండా ఉండాలయ్యా
చూపించయ్యా త్రోవ

dandalayya undralayya song lyrics in telugu

జై జై జై జై గణేశ జై జై జై జై
జై జై జై జై వినాయక జై జై జై జై
జై జై జై జై గణేశ జై జై జై జై
జై జై జై జై వినాయక జై జై జై జై
దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా
దయుంచయ్యా దేవా
నీ అండాదండా ఉండాలయ్యా
చూపించయ్యా త్రోవ
పిండి వంటలారగించి
తొండమెత్తి దీవించయ్యా
తండ్రి వలే ఆదరించి తోడు నీడ అందించయ్యా ఓ.
దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా దయుంచయ్యా దేవా
నీ అండాదండా ఉండాలయ్యా
చూపించయ్యా త్రోవ
చరణం:1:
చిన్నారి ఈ చిట్టెలుకెలా భరించెరా లంబోదరా
పాపం కొండంత నీ పెనుభారం
ముచ్చెమటలు కక్కిందిరా ముజ్జగములు తిప్పిందిరా
ఓ. హో హో జన్మ ధన్యంఅంబారిగా ఉండగల ఇంతటి వరం
అంబాసుతా ఎందరికి లబించురా
ఎలుకనెక్కే ఏనుగు కథ చిత్రం కదా….
దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా దయుంచయ్యా దేవా
నీ అండాదండా ఉండాలయ్యా చూపించయ్యా త్రోవ
చరణం2:
శివుని శిరసు సింహాసనం పొందిన చంద్రుని గోరోజనం
నిన్నే చేసింది వేళాకోళం
ఎక్కిన మదం దిగిందిగా
తగిన ఫలం దక్కిందిగా
ఏమైపోయింది గర్వం
త్రిమూర్తులే నిను గని తలొంచరా
నిరంతరం మహిమను కీర్తించరా
నువ్వెంత అనే అహం నువ్వే దండించరా
దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా
దయుంచయ్యా దేవా
నీ అండాదండా ఉండాలయ్యా
చూపించయ్యా త్రోవ
అరె రె రె. పిండి వంటలారగించి
తొండమెత్తి దీవించయ్యా
తండ్రి వలే ఆదరించి
తోడు నీడ అందించయ్యా ఓ. దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా
దయుంచయ్యా దేవా
నీ అండాదండా ఉండాలయ్యా
చూపించయ్యా త్రోవ

దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా పాట లిరిక్స్

Leave a Comment

close