దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

జై జై జై జై గణేశ జై జై జై జైజై జై జై జై వినాయక జై జై జై జైజై జై జై జై గణేశ జై జై జై జైజై జై జై జై వినాయక జై జై జై జైదండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యాదయుంచయ్యా దేవానీ అండాదండా ఉండాలయ్యాచూపించయ్యా త్రోవపిండి వంటలారగించితొండమెత్తి దీవించయ్యాతండ్రి వలే ఆదరించి తోడు నీడ అందించయ్యా ఓ.దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా దయుంచయ్యా దేవానీ అండాదండా ఉండాలయ్యాచూపించయ్యా త్రోవచరణం:1:చిన్నారి ఈ చిట్టెలుకెలా భరించెరా లంబోదరాపాపం … Read more

close