ఆగవే నువ్వాగవే పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Aagave Nuvvagave song lyrics in Telugu-paagal movie Aagave Nuvvagave song lyrics in Telugu -sid sriram,paagal movie ఆగవే నువ్వాగవే… పోయే ఊపిరే నువ్వాపవేఆగవే నువ్వాగవే… పోయే ఊపిరే నువ్వాపవేచెరగని నీ నవ్వులనే అణువణువు నింపుకున్నాప్రతినిమిషం గురుతులనే… మరువకనే బ్రతుకుతున్నాకనులసలే నిదురొదిలే… నీకొరకే వెతుకుతున్నావదిలేలుతూ పరిగెడితే… తెగిపోయే బంధమేనాతెగిపోయే బంధమేనా… తెగిపోయే బంధమేనా, ఆ ఆఆ అమ్మల్లే నుదురే… తాకేటి చేయేమార్చేసి రాతే వేధించనే నన్నేఎడారంటి ఎదకే ప్రాణాలు పొసేప్రేమించమంటే గుండే కోశావులే … Read more

close