దాక్కో దాక్కో మేక పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-పుష్ప

Daakko Daakko Meka Song Lyrics In Telugu-Pushpa-The Rise(Telugu) Daakko Daakko Meka Song Lyrics In Telugu తందానే తనేననేనా నే… తందానే తానెనానేనానేతానానే తన్నిననినానే తానానే తన్నిననినానే వెలుతురు తింటది ఆకు… వెలుతురు తింటది ఆకూఆకును తింటది మేక… ఆకును తింటది మేకమేకను తింటది పులి… మేకను తింటది పులిఇది కదరా ఆకలి… ఇది కదరా ఆకలి అఅ ఆ అఆ ఆ అఅ ఆ అఆ ఆపులినే తింటది చావుచావుని తింటది … Read more

close