శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః తెలుగులో

ఓం ప్రకృత్యై నమః |ఓం వికృత్యై నమః |ఓం విద్యాయై నమః |ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః |ఓం శ్రద్ధాయై నమః |ఓం విభూత్యై నమః |ఓం సురభ్యై నమః |ఓం పరమాత్మికాయై నమః |ఓం వాచే నమః | ౯ ఓం పద్మాలయాయై నమః |ఓం పద్మాయై నమః |ఓం శుచయే నమః |ఓం స్వాహాయై నమః |ఓం స్వధాయై నమః |ఓం సుధాయై నమః |ఓం ధన్యాయై నమః |ఓం హిరణ్మయ్యై నమః |ఓం లక్ష్మ్యై … Read more

close