ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ వరలక్ష్మీ తల్లి పాట లిరిక్స్

Etla Ninnetthukondhunamma Varalakshmi Thalli song lyrics in Telugu-Lakshmi Raave Maa Intiki Etla Ninnetthukondhunamma song lyrics in Telugu ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ వరలక్ష్మీ తల్లి… ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ వరలక్ష్మీ తల్లి… ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందు… ఆట్లాడే బాలవు నీవు ||2||ఇట్లా రమ్మనుచు పిలిచి… కోట్లా ధనమిచ్చే తల్లి… ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందుమమ్మ వరలక్ష్మీ తల్లి… ఎట్లా నిన్నెత్తుకొందునమ్మ పసి బాలవైతే ఎత్తుకొందు… మహలక్ష్మి తల్లి పసిడి బుగ్గల పాలవెల్లి ||2||పూలు పండ్లు … Read more

close