కనకధారా స్తోత్రం తెలుగులో

వందే వందారు మందారమిందిరానందకందలమ్ |అమందానందసందోహ బంధురం సింధురాననమ్ || అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీభృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలామాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || ౧ || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేఃప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని |మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యాసా మే శ్రియం దిశతు సాగరసంభవాయాః || ౨ || విశ్వామరేంద్రపదవిభ్రమదానదక్ష–మానందహేతురధికం మురవిద్విషోఽపి |ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థ–మిందీవరోదరసహోదరమిందిరాయాః || ౩ || ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుంద–మానందకందమనిమేషమనంగతంత్రమ్ |ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రంభూత్యై భవేన్మమ భుజంగశయాంగనాయాః || ౪ || బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యాహారావళీవ హరినీలమయీ … Read more

close