శ్రీ Vishnu Sahasranamam తెలుగులో

||పూర్వపీఠికా || శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే || ౧ || యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్ |విఘ్నం నిఘ్నన్తి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే || ౨ || వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ |పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || ౩ || వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే |నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః || ౪ || అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే |సదైకరూపరూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే … Read more

close