శ్రీ గణేశాష్టకం తెలుగులో-Sri Ganesha Ashtakam

సర్వే ఉచుః |
యతోఽనంతశక్తేరనంతాశ్చ జీవా
యతో నిర్గుణాదప్రమేయా గుణాస్తే |
యతో భాతి సర్వం త్రిధా భేదభిన్నం
సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౧ ||

యతశ్చావిరాసీజ్జగత్సర్వమేత-
-త్తథాఽబ్జాసనో విశ్వగో విశ్వగోప్తా |
తథేంద్రాదయో దేవసంఘా మనుష్యాః
సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౨ ||

యతో వహ్నిభానూ భవో భూర్జలం చ
యతః సాగరాశ్చంద్రమా వ్యోమ వాయుః |
యతః స్థావరా జంగమా వృక్షసంఘాః
సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౩ ||

యతో దానవాః కిన్నరా యక్షసంఘా
యతశ్చారణా వారణాః శ్వాపదాశ్చ |
యతః పక్షికీటా యతో వీరుధశ్చ
సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౪ ||

యతో బుద్ధిరజ్ఞాననాశో ముముక్షో-
-య్యతః సంపదో భక్తసంతోషదాః స్యుః |
యతో విఘ్ననాశో యతః కార్యసిద్ధిః
సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౫ ||

యతః పుత్రసంపద్యతో వాంఛితార్థో
యతోఽభక్తవిఘ్నాస్తథాఽనేకరూపాః |
యతః శోకమోహౌ యతః కామ ఏవ
సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౬ ||

యతోఽనంతశక్తిః స శేషో బభూవ
ధరాధారణేఽనేకరూపే చ శక్తః |
యతోఽనేకధా స్వర్గలోకా హి నానా
సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౭ ||

యతో వేదవాచో వికుంఠా మనోభిః
సదా నేతి నేతీతి యత్తా గృణంతి |
పరబ్రహ్మరూపం చిదానందభూతం
సదా తం గణేశం నమామో భజామః || ౮ ||

శ్రీగణేశ ఉవాచ |
పునరూచే గణాధీశః స్తోత్రమేతత్పఠేన్నరః |
త్రిసంధ్యం త్రిదినం తస్య సర్వకార్యం భవిష్యతి || ౯ ||

యో జపేదష్టదివసం శ్లోకాష్టకమిదం శుభమ్ |
అష్టవారం చతుర్థ్యాం తు సోఽష్టసిద్ధీరవాప్నుయాత్ || ౧౦ ||

యః పఠేన్మాసమాత్రం తు దశవారం దినే దినే |
స మోచయేద్బంధగతం రాజవధ్యం న సంశయః || ౧౧ ||

విద్యాకామో లభేద్విద్యాం పుత్రార్థీ పుత్రమాప్నుయాత్ |
వాంఛితాఁల్లభతే సర్వానేకవింశతివారతః || ౧౨ ||

యో జపేత్పరయా భక్త్యా గజాననపరో నరః |
ఏవముక్త్వా తతో దేవశ్చాంతర్ధానం గతః ప్రభుః || ౧౩ ||

ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే శ్రీగణేశాష్టకం సంపూర్ణమ్ |

శ్రీ గణేశాష్టకం

2 thoughts on “శ్రీ గణేశాష్టకం తెలుగులో-Sri Ganesha Ashtakam”

Leave a Comment

close