మలుపు పాట లిరిక్స్-Shanmukh, Deepthi Sunaina

Song:Malupu

Singer:Manish Kumar

Lyrics:Kittu Vissapragada

పాట-మలుపు

పాడినవారు-మనీష్ కుమార్

వ్రాసినవారు- కిట్టు విసప్రగడ

Malupu song lyrics in Telugu-Shanmukh, Deepthi Sunaina

సమయమే ఇక దొరకదు… నిమిషమే విషమా
మనసుకే ఇది తెలియని… ఊపిరిలో కలవరమా
గతమునే మది తొలిచెనే జ్ఞాపకాలేన్నో
చెరగవే మన గురుతులే… ఎప్పటికీ మన కథగా

విడిచిపోలేనంటే ఎదలో నీవే ఉంటే
ఈ దూరం కూడా… దూరం చేసే ప్రేమే నీదే
విడిచిపోలేనంటే ఎదలో నీవే ఉంటే
ఈ దూరం కూడా… దూరం చేసే ప్రేమే నీదే

కల ఇదా ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ
నిజమిదా ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ
కధ ఇదా ఆ ఆఆ ఆఆ ఓ ఓ
మలుపిదా ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ

నీ అడుగులలో అడుగే పడినపుడే
ఈ జన్మే నీతో చాలనుకున్నాగా
నీ పెదవులపై మిగిలే చిరునవ్వై
ఈ జన్మే నీకే రాసిస్తున్నాగా

నిమిషాలన్నీ నిమిషం ఆపేనా
గడియారంతో సమరం చేస్తున్నా
లేనే లేదే వేరే మాటే… ప్రాణం నీవే, ఓఓ ఓ
కల ఇదా… ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ
నిజమిదా… ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ

సమయమే ఇక దొరకదు… నిమిషమే విషమా
మనసుకే ఇది తెలియని… ఊపిరిలో కలవరమా
గతమునే మది తొలిచెనే జ్ఞాపకాలేన్నో
చెరగవే మన గురుతులే… ఎప్పటికీ మన కథగా

విడిచిపోలేనంటే ఎదలో నీవే ఉంటే
ఈ దూరం కూడా… దూరం చేసే ప్రేమే నీదే
విడిచిపోలేనంటే… ఎదలో నీవే ఉంటే
ఈ దూరం కూడా… దూరం చేసే ప్రేమే నీది

కల ఇదా ఇదా ఆ ఆఆ ఆ
నిజమిదా ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ
కధ ఇదా ఆ ఆఆ ఆ ఓ ఓఓ
మలుపిదా ఆ ఆఆ ఆ

Shanmukh, Deepthi-Malupu song lyrics in Telugu

Leave a Comment

close