ఇది చాలా బాగుంది లే పాట లిరిక్స్ -సెహరి

Song:Idhi Chala Baagundhi Le

Movie:Sehari

Singer:Sid Sriram

Lyrics:Vissapragada

పాట-ఇది చాలా బాగుంది లే

పాడినవారు-సిద్ శ్రీరాం

వ్రాసినవారు-విస్సాప్రగడ

సినిమా-సెహరి

Idhi Chala Baagundhi Le song lyrics in Telugu-Sehari movie

ఓ కలలా… ఇన్నాల్లే దాచి లోకమే
ఓ కధలా (కధలా)… ఇవ్వాలె చూపిస్తుంటే చాలులే
నేడు కాలాన్ని ఆపేసి… ఏ మంత్రమేసావే
ఏకాంతమే లేదుగా
నీతోనే నా రోజు సాగేట్టు… ఏ మాయ చేశావే
నా దారి మారిందిగా

మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
తడబడుతూ తూలుతున్నా, అయినా ఆ ఆఆ
మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
పనిలోపనిగా సరదా మొదలౌతున్నా, ఆ ఆ

హెయ్, ఇది చాలా బాగుందిలే
హెయ్, ఇది చాలా బాగుందిలే
ఇది చాలా బాగుందిలే (ఇది చాలా బాగుందిలే)
ఇది చాలా బాగుందిలే… ఇది చాలా బాగుందిలే

ఝంఝం తనన ఝం తననాన
నా చుట్టూ ఏమౌతున్నా
ఝంఝం తనన ఝం తననాన, ఆఆ
ఝంఝం తనన ఝం తననాన
నువ్వుంటే చాలంటున్న
ఝంఝం తనన ఝం తననాన, ఆఆ

ఆఆ ఆ ఆ ఆ, ఓ ఓ ఓ ఓఓ ఆ ఆ ఓఓ ఓ
హో హో ఓ ఓఓ ఆఆ ఆఆ
ఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆ

ఓ, నిన్న మొన్నపై కక్షే కట్టిన
నువ్వే లేవని తెలుసా..!
ఇవ్వాలె ఇలా నీతో ఉండగా బాగుందిలే కొత్తగా
ఇంకాసేపని ఏం చేద్దామని కాలక్షేపమే పనిగా
పనులు మాని నీ పని నాదిగా ఊరేగుతున్నానుగా

నీతోనే తెల్లారిపోతున్నా ఇంకాస్తసేపుండిపోనా
నీతోనే అలారమే లేని లోకాన ఉన్నానుగా
నీలానే నాతీరు మారింది… అదేమిటో తోచలేదే
నీలోనే నా హాయి దాగుంది… ఏమంటే ఏం చెప్పనే

మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
తడబడుతూ తూలుతున్నా, అయినా ఆ ఆఆ
మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
పనిలోపనిగా సరదా మొదలౌతున్నా, ఆ ఆ

హె హెయ్, ఇది చాలా బాగుందిలే
హెయ్, ఇది చాలా బాగుందిలే
ఇది చాలా బాగుందిలే (ఇది చాలా బాగుందిలే)
ఇది చాలా బాగుందిలే… ఇది చాలా బాగుందిలే

ఝంఝం తనన ఝం తననాన నాననానన
ఝంఝం తనన ఝం తననాన నాననానన
ఝంఝం తనన ఝం తననాన నాననానన

Idhi Chala Baagundhi Le song lyrics in Telugu

ఓ కలలా… ఇన్నాల్లే దాచి లోకమే
ఓ కధలా (కధలా)… ఇవ్వాలె చూపిస్తుంటే చాలులే
నేడు కాలాన్ని ఆపేసి… ఏ మంత్రమేసావే
ఏకాంతమే లేదుగా
నీతోనే నా రోజు సాగేట్టు… ఏ మాయ చేశావే
నా దారి మారిందిగా

మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
తడబడుతూ తూలుతున్నా, అయినా ఆ ఆఆ
మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
పనిలోపనిగా సరదా మొదలౌతున్నా, ఆ ఆ

హెయ్, ఇది చాలా బాగుందిలే
హెయ్, ఇది చాలా బాగుందిలే
ఇది చాలా బాగుందిలే (ఇది చాలా బాగుందిలే)
ఇది చాలా బాగుందిలే… ఇది చాలా బాగుందిలే

ఝంఝం తనన ఝం తననాన
నా చుట్టూ ఏమౌతున్నా
ఝంఝం తనన ఝం తననాన, ఆఆ
ఝంఝం తనన ఝం తననాన
నువ్వుంటే చాలంటున్న
ఝంఝం తనన ఝం తననాన, ఆఆ

ఆఆ ఆ ఆ ఆ, ఓ ఓ ఓ ఓఓ ఆ ఆ ఓఓ ఓ
హో హో ఓ ఓఓ ఆఆ ఆఆ
ఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆ

ఓ, నిన్న మొన్నపై కక్షే కట్టిన
నువ్వే లేవని తెలుసా..!
ఇవ్వాలె ఇలా నీతో ఉండగా బాగుందిలే కొత్తగా
ఇంకాసేపని ఏం చేద్దామని కాలక్షేపమే పనిగా
పనులు మాని నీ పని నాదిగా ఊరేగుతున్నానుగా

నీతోనే తెల్లారిపోతున్నా ఇంకాస్తసేపుండిపోనా
నీతోనే అలారమే లేని లోకాన ఉన్నానుగా
నీలానే నాతీరు మారింది… అదేమిటో తోచలేదే
నీలోనే నా హాయి దాగుంది… ఏమంటే ఏం చెప్పనే

మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
తడబడుతూ తూలుతున్నా, అయినా ఆ ఆఆ
మది మదిలో హాయిలోన
తికమకలో తేలుతున్నా
పనిలోపనిగా సరదా మొదలౌతున్నా, ఆ ఆ

హె హెయ్, ఇది చాలా బాగుందిలే
హెయ్, ఇది చాలా బాగుందిలే
ఇది చాలా బాగుందిలే (ఇది చాలా బాగుందిలే)
ఇది చాలా బాగుందిలే… ఇది చాలా బాగుందిలే

ఝంఝం తనన ఝం తననాన నాననానన
ఝంఝం తనన ఝం తననాన నాననానన
ఝంఝం తనన ఝం తననాన నాననానన

Leave a Comment

close