Hanuman Chalisa తెలుగులో

hanuman chalisa  తెలుగులో
hanuman chalisa తెలుగులో

Hanuman Chalisa lyrics in Telugu

దోహా: శ్రీగురుచరణ సరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి | బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌ పవనకుమార బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార |
చౌపాయీ: జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర | 1
రామదూత అతులితబలధామా అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా | 2
మహావీర విక్రమ బజరంగీ కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ | 3
కంచనవరన విరాజ సువేసా కానన కుండల కుంచిత కేశా | 4
హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజై కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై | 5
శంకరసువన కేసరీనందన తేజ ప్రతాప మహాజగవందన | 6
విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర రామ కాజ కరివే కో ఆతుర | 7
ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా రామ లఖన సీతా మన బసియా | 8
సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావా వికట రూప ధరి లంక జరావా | 9
భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే రామచంద్ర కే కాజ సంవారే | 10
లాయ సంజీవన లఖన జియాయే శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే | 11
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ | 12
సహస వదన తుమ్హరో యస గావైం అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై | 13
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా నారద శారద సహిత అహీశా | 14
యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే | 15
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా | 16
తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | 17
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ | 18
ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖమాహీ జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీం | 19
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే | 20
రామ ద్వారే తుమ రఖవారే హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే | 21
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా | 22
ఆపన తేజ సంహారో ఆపై తీనోం లోక హాంక తేం కాంపై | 23
భూత పిశాచ నికట నహిం ఆవై మహావీర జబ నామ సునావై | 24
నాసై రోగ హరై సబ పీరా జపత నిరంతర హనుమత వీరా | 25
సంకటసే హనుమాన ఛుడావై మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై | 26
సబ పర రామ తపస్వీ రాజా తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా | 27
ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై తాసు అమిత జీవన ఫల పావై | 28
చారోం యుగ పరతాప తుమ్హారా హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా | 29
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే అసుర నికందన రామ దులారే | 30
అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా అస వర దీన జానకీ మాతా | 31
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా సదా రహో రఘుపతి కే దాసా | 32
తుమ్హరే భజన రామ కో పావై జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై | 33
అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ | 34
ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ | 35
సంకట హరై మిటై సబ పీరా – జో సుమిరై హనుమత బలబీరా | 36
జై జై జై హనుమాన గోసాయీ కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ | 37
జో శత బార పాఠ కర కోయీ ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ | 38
జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా | 39
తులసీదాస సదా హరి చేరా కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా | 40
దోహా: పవనతనయ సంకట హరణ మంగళ మూరతి రూప్ రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సుర భూప్ |

Hanuman Chalisa తెలుగు అనువాదం

ఎమ్మెస్ రామారావు తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు. దాని తొలి పంక్తులు, చివరి పంక్తులు క్రింద ఇవ్వబడినవి.

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు

ఇహపర సాధక శరణములు ||

బుద్ధిహీనతను కలిగిన తనువులు

బుద్భుదములని తెలుపు సత్యములు ||శ్రీ||

1. జయ హనుమంత జ్ణానగుణవందిత

జయపండిత త్రిలోక పూజిత ||

2.రామదూత అతులిత బలధామ

అంజనీపుత్ర పవనసుతనామ ||39. తులసీదాస హనుమాను చాలీసా

తెలుగున సుళువుగ నలుగురు పాడగ ||

40. పలికిన సీతారాముని పలుకున

దోశములున్న మన్నింపుమన్నా ||శ్రీ||

మంగళ హారతి గొను హనుమంత – సీతారామ లక్ష్మణ సమేత |

నా అంతరాత్మ నిలుమో అనంత – నీవే అంతా శ్రీహనుమంత ||

Leave a Comment

close