నీ బుల్లెట్టు బండెక్కి పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Bullettu Bandi song lyrics in telugu ఏ పట్టు చిరనే కట్టుకున్న కట్టుకునోల్లో కట్టుకున్నా టిక్కి బొట్టే పెట్టుకున్న పెట్టుకునోల్లో పెట్టుకున్న నడుముకు వడ్డలం చుట్టుకున్న చుట్టుకునోల్లో చుట్టుకున్న దిష్టి చుక్కనే దిద్దుకున్న దిద్దుకునోల్లో దిడ్డుకున్న పెళ్ళికూతురు ముస్తాబురో నువ్వు ఎడకనస్తావురో చెయ్యి నీ చేతికి యీస్తనురో అడుగు నీ అడుగులో ఎస్తనురో నేను మెచ్చి నన్నే మెచ్చే టోడ ఇట్టే వస్తా రా నివెంట నీ బుల్లెట్టు బండెక్కి వచ్చేస్తపా డుగు డగు డగు … Read more

close