అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం Lyrics In Telugu-Navaratri 2021

సుమనస వందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయే

మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయిని మంజుల భాషిణి వేదనుతే

పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయ మాం

ఆదిలక్ష్మి సదాపాలయ మాం

అయికలికల్మష నాశిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే

క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి మంత్ర నివాసిని మంత్రనుతే

మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధాన్యలక్ష్మి సదా పాలయ మాం

ధాన్యలక్ష్మి సదాపాలయ మాం

జయవర వర్షిణి వైష్ణవి భార్గవి మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే

సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫలప్రద జ్ఞాన వికాశిని శాస్త్రనుతే

భవ భయహారిణి పాపవిమోచని సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధైర్యలక్ష్మి సదా పాలయ మాం

ధైర్యలక్ష్మి సదాపాలయ మాం

జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని సర్వ ఫలప్రద శాస్త్రమయే

రథగజతురగ పదాది సమావృత పరిజన మండిత లోకనుతే

హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత తాప నివారిణి పాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని గజలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మాం

గజలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మాం

అయిఖగవాహిని మోహిని చక్రిణి రాగ వివర్ధిని జ్ఞానమయే

గుణగణ వారిధి లోక హితైషిణి స్వర సప్త విభూషిత గాననుతే

సకల సురాసుర దేవమునీశ్వర మానవ వందిత పాదయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని సంతానలక్ష్మి సదా పాలయ మాం

సంతానలక్ష్మి సదా పాలయ మాం

జయ కమలాసని సద్గతి దాయిని జ్ఞానవికాసిని గానమయే

అనుదినమర్చిత కుంకుమ పంపిల ధూపిత భూషిత వాసిత వాద్యనుతే

కనకధరాస్తుతి వైభవ వందిత శంకర దేశిక మాన్యపదే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని విజయలక్ష్మి సదా పాలయ మాం

విజయలక్ష్మి సదాపాలయ మాం

ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోక వినాశిని రత్నమయే

మణిమయ భూషిత కర్ణ విభూషణ శాంతి సమావృత హాసముఖే

నవనిధి దాయిని కలిమలహారిణి కామిత ఫలద కరాబ్జయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని విద్యాలక్ష్మి సదాపాలయ మాం

విద్యాలక్ష్మి సదాపాలయ మాం

ధిమి ధిమి ధిం ధిమి ధిం ధిమి ధిం ధిమి దుందుబినాద సుపూర్ణమయే

ఘుమ ఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ శంఖ నినాద సువాద్యనుతే

వేద పురాణేతి హాస సుపూజిత వైదిక మార్గ ప్రదర్శయుతే

జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మాం

ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మాం

Ashta Lakshmi Stotram Lyrics In Telugu

Leave a Comment

close