హే చూసా పాట లిరిక్స్-భీష్మ

Song:Hey choosa

Movie:Bheeshma

Singer:Sanjana Kalamanje

Lyrics:Krishna Chaitanya

పాట-హే చూసా

పాడినవారు-సంజన కలమంజే

వ్రాసినవారు-కృష్ణ చైతన్య

సినిమా- భీష్మ

హే చూసా పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

హే చూసా నేను నీ వైపు
నువ్వూ నాన్నే చుదానంత సేపు ..
ధోబుచులటేడో నీతో బాగుండి రా…

నా ఇష్తం దాచుకుండి చూపు
నా కోపం పెంకి కాసేపు
అంతులేని ఆషేడో ఎడాలో డాగుండి రా ..

అలిగినా అడిగినా నీ డానిని
మురిసినా మెరిసినా నీ వల్లన్
తలచినా తరిమినా నీ ధ్యాసనే…

ఓహో .. ఓహో.

గుప్పేడు గుండెలో అవూతోండని
నువ్వనీ నవవుతున్న ముండారే
అండూకే ఇంటాగా ఈ అల్లారి…

ఓహో .. ఓహో.

హూ ..
నా కోసం ఆరం మత్తుగానే ఉండి చాలా
ఓ కొట్టా మొహమాతం దీలా కని ఈ వేలా
హా. వెంటపడిమారి కాంతపాడునుగ
విచిత్రామ… వింతా వైకారి
సోంత వరితో ప్రయాయనమా ..

అలిగినా అడిగినా నీ డానిని
మురిసినా మెరిసినా నీ వల్లన్
తలచినా తరిమినా నీ ధ్యాసనే…

ఓహో .. ఓహో.

గుప్పేడు గుండెలో అవూతోండని
నువ్వనీ నవవుతున్న ముండారే
అండూకే ఇంటాగా ఈ అల్లారి…

ఓహో .. ఓహో.

Leave a Comment

close