శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నమ్ లిరిక్స్ తెలుగులో

ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం |
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ |
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం |
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 ||
నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం |
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్ |
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం |
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || 2 ||
సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరం |
దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరమ్ |
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం |
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ || 3 ||
అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం |
పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణమ్ |
ప్రపంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణం |
కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణమ్ || 4 ||
నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజమ్ |
అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృంతనమ్ |
హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం |
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతమ్ || 5 ||
మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోఽన్వహం |
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరమ్ |
అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం |

సమాహితాయు రష్టభూతి మభ్యుపైతి సోఽచిరాత్ ||

ముదా కరాత్త మోదకం లిరిక్స్ తెలుగులో

ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం |
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ |
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం |
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 ||

నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం |
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్ |
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం |
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || 2 ||

సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరం |
దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరమ్ |
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం |
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ || 3 ||

అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం |
పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణమ్ |
ప్రపంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణం |
కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణమ్ || 4 ||

నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజమ్ |
అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృంతనమ్ |
హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం |
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతమ్ || 5 ||

మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోఽన్వహం |
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరమ్ |
అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం |

సమాహితాయు రష్టభూతి మభ్యుపైతి సోఽచిరాత్ ||

ముదా కరాత్త మోదకం లిరిక్స్

Leave a Comment

close