మాస్టర్ కమింగ్ చూడు పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Song:Master Coming

Movie:Master

Singer:Bala Chandar

Lyrics:Sri Sai Kiran

పాట-మాస్టర్ కమింగ్

పాడినవారు-బాలా చందర్

వ్రాసినవారు-శ్రీ సాయి కిరణ్

సినిమా-మాస్టర్

Master coming song lyrics in Telugu

రేయ్ ఏంట్రా ఇది డబ్బా బీటు ఉతకరా
ఆ మజపా మజప ఇట్రా ఇట్రా ఇట్రా
రేయ్ రెడీ రండ్రా ఆ మాస్టర్ కమింగ్ చూడు ఆ.. చూడు
మాస్టర్ కమింగ్ చూడు ఆ.. చూడు
హే అన్నే వస్తే అటంబాబు కమ్ము
పిలు పిలు పిలు పిలామి
పిలి పిలి పిలి… పిలి పిలి పిలమి
మాస్టర్ కమింగ్ చూడు
ఏ తర్కుల ట్రిప్లు ఉట్టసల్పిలా సిల్పి పుట్ట
తోగురుల తగర ఉట్ట్ట పగరు అగురుతాన్
శిల్పిలా సిల్పి పుట్ట శిల్పిలా ఫల్క్ పుట్ట
బిజిలీల బిల్పి ఉట్ట చటక్ చల్కుతా
ఆయో లైన్ కట్టు లైన్ కట్టు
అన్నా మొదలుపెట్టు మొదలుపెట్టు… చూడు
అన్నే వస్తే అట్ట బాబూ కమ్ము
అన్నా మొదలుపెట్టు మొదలుపెట్టు… చూడు
మాస్టర్ కమింగ్ చూడు

Leave a Comment

close