నీ కన్ను నీలి సముద్రం పాట లిరిక్స్ తెలుగులో-Uppena

Song:Nee Kannu Neeli Samudram

Movie:Uppena

Singer:Javed Ali, Srikanth Chandra

Lyrics:Sreemani, Raqueeb Alam

పాట-నీ కన్ను నీలి సముద్రం

పాడినవారు-జావేద్ అలీ, శ్రీకాంత్ చంద్ర

వ్రాసినవారు-శ్రీమణి,రాక్యూబ్ అలమ్

సినిమా-ఉప్పెన

నీ కన్ను నీలి సముద్రం పాట లిరిక్స్-ఉప్పెన

ఇష్క్ పార్డే మె కిసి కి
అంఖోన్ మెన్ లాబ్రేజ్ హై
ఇష్క్ షిఫాయ మెహబూబ్ కా సయా
ఇష్క్ మాల్మల్ మెయిన్
లిప్తా హువా తబ్రేజ్ హై

ఇష్క్ హై పీర్ పాయంబార్
అర్రే ఇష్క్ అలీ దమ్ మాస్ట్ కలందర్
ఇష్క్ హై పీర్ పాయంబార్
అర్రే ఇష్క్ అలీ దమ్ మాస్ట్ కలందర్

ఇష్క్ కబీ ఖత్రా హై
అర్రే ఇష్క్ కబీ హై ఏక్ సమందర్
ఇష్క్ కబీ ఖత్రా హై
అర్రే ఇష్క్ కబీ హై ఏక్ సమందర్

నీ కన్ను నీలి సముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ కన్ను నీలిసముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

నల్లనైన ముంగురులే…ముంగురులే
అల్లరేదో రేపాయిలే… రేపాయిలే
నువ్వుతప్ప నాకింకొ లోకాన్ని లేకుండా కప్పాయిలే

గల్లుమంటే నీ గాజులే…నీ గాజులే
జల్లుమంది నా ప్రాణమే…నా ప్రాణమే
అల్లుకుంది వానజల్లులా ప్రేమే

నీ కన్ను నీలి సముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ కన్ను నీలిసముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

చిన్ని ఇసుకగూడు కట్టినా…నీ పేరు రాసి పెట్టినా
దాన్ని చెరిపేటి కెరటాలు పుట్టలేదు తెలుసా…

ఆ గోరువంక పక్కన…రామ చిలుక ఎంత చక్కన
అంతకంటే చక్కనంట నువ్వుంటే నాపక్కన….

అప్పు అడిగానే… కొత్త కొత్త మాటలనీ
తప్పుకున్నాయే…భూమి పైన భాషలన్నీ…
చెప్ప..లే..మ..న్నా..యే అక్షరాల్లో ప్రేమనీ..

నీ కన్ను నీలి సముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ కన్ను నీలిసముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

నీ అందమంత ఉప్పెన…నన్ను ముంచినాది చప్పున
ఎంత ముంచేసినా తేలే బంతిని నేనేననా..

చుట్టూ ఎంత చప్పుడొచ్చిన…నీ సవ్వడేదో చెప్పనా
ఎంతదాచేసినా నిన్ను జల్లడేసి పట్టనా.

నీ ఊహలే ఊపిరైన పిచ్చోడిని…
నీఊపిరే ప్రాణమైన పిల్లాడిని…
నీ ప్రే..మా వలలో చిక్కుకున్న చేపని…

ఇష్క్ పార్డే మె కిసి కి
అంఖోన్ మెన్ లాబ్రేజ్ హై
ఇష్క్ షిఫాయ మెహబూబ్ కా సయా
ఇష్క్ మాల్మల్ మెయిన్
లిప్తా హువా తబ్రేజ్ హై

ఇష్క్ హై పీర్ పాయంబార్
అర్రే ఇష్క్ అలీ దమ్ మాస్ట్ కలందర్
ఇష్క్ హై పీర్ పాయంబార్
అర్రే ఇష్క్ అలీ దమ్ మాస్ట్ కలందర్

ఇష్క్ కబీ ఖత్రా హై
అర్రే ఇష్క్ కబీ హై ఏక్ సమందర్
ఇష్క్ కబీ ఖత్రా హై
అర్రే ఇష్క్ కబీ హై ఏక్ సమందర్

Leave a Comment

close