తరగతి గది పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

Song:Tharagathi Gadhi

Movie:Color Photo

Singer:Kaala Bhairava

Lyrics:Kittu Vissapragada

పాట-తరగతి గది

పాడినవారు-కాల భైరవ

వ్రాసినవారు-కిట్టు విస్సప్రగడ

సినిమా- కలర్ ఫోటో

తరగతి గది పాట లిరిక్స్-కలర్ ఫోటో

తొలి పలుకులతోనే కరిగిన మనసు
చిరు చినుకుల లాగే జారే
గుసగుసలను వింటూ అలలుగ వయసు
పదపదమని తీరం చేరే

ఏ….. పనీపాట లేనీ ఈ…….చల్ల గాలి
ఓ….. సగం చోటే కోరి మీ……. కథే విందా

ఊరూ పేరూ లేని ఊహా లోకానా
తారాతీరం దాటి సాగిందా ప్రేమా…..

తరగతి గది దాటి తరలిన కథకీ
తెలియని తెగువేదో చేరే
అడుగులు పడలేనీ తొలి తపనలకి
ఇరువురి మొహమాటాలే దూరము పోయే………….నేడే

రా….ణే గీత దాటే విధే మారే
తా….నే తోటమాలి దరే చేరే
వెలుగూ నీడల్లే….. కలిసే సాయంత్రం
రంగే లేకుండా…… సాగే చదరంగం

సంద్రంలో నదిలా….. జంటవ్వాలంటూ…..
రాసారో లేదో……. ఆ దేవుడు గారు……..

తరగతి గది దాటి తరలిన కథకీ
తెలియని తెగువేదో చేరే
అడుగులు పడలేనీ తొలి తపనలకి
ఇరువురి మొహమాటాలే దూరము పోయే………….

Leave a Comment

close