గణేష్ హారతి లిరిక్స్ తెలుగులో

జై గణేష్ జై గణేష్
జై గణేస్గ్ దేవా
మాతా జాకీ పార్వతి
పితా మహా దేవా

ఏక్ దంత్ దయా వాంట్
చార్ భుజా ధారి
మాథే సిందోర్ షోయ్
మ్యూస్ కి సాడారి

జై గణేష్ జై గణేష్
జై గణేస్గ్ దేవా
మాతా జాకీ పార్వతి
పితా మహా దేవా

పాన్ చాధే ఫూల్ చాధే
ఔర్ చాధే మేవా
లడువాన్ కో భోగ్ లాగే
సంత్ కరే సేవా

జై గణేష్ జై గణేష్
జై గణేస్గ్ దేవా
మాతా జాకీ పార్వతి
పితా మహా దేవా

అంధాన్ కో ఆంఖ్ డెట్
కోడిన్ కో కాయ
బజన్ కో పూర్తా డెట్
నిర్ధన్ కో మాయ

జై గణేష్ జై గణేష్
జై గణేస్గ్ దేవా
మాతా జాకీ పార్వతి
పితా మహా దేవా

షామ్ శరణ్ ఆయే
సఫల్ కి జియే సేవా
మాతా జాకీ పార్వతి
పితా మహా దేవా

జై గణేష్ జై గణేష్
జై గణేస్గ్ దేవా
మాతా జాకీ పార్వతి
పితా మహా దేవా

దీనన్ కి లాజ్ రాఖో
శంభు సుతకారి
కామనా కో పూర్ కరో
జౌన్ బలిహరి

జై గణేష్ జై గణేష్
జై గణేస్గ్ దేవా
మాతా జాకీ పార్వతి
పితా మహా దేవా

Leave a Comment

close