గణనాయకాయ గణదైవతాయ పాట లిరిక్స్ తెలుగులో

మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆగణనాయకాయ గణదైవతాయగనదక్షాయ ధీమహీగుణ శరీరాయ గుణ మండితాయగుణేషాయ ధీమహీగుణాదీతాయ గుణాధీశాయగుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీఏకదంతాయ వక్రతుండాయగౌరీ తనయాయ ధీమహిగజేషాణాయ బాలాచంద్రాయశ్రీ గణేషాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయగౌరీ తనయాయ ధీమహిగజేషాణాయ బాలాచంద్రాయశ్రీ గణేషాయ ధీమహి గానచతురాయ గానప్రాణాయగానాంతరాత్మనెగానౌచుకాయగానమత్తాయ గానౌ చుక మనసేగురు పూజితాయ, గురు దైవతాయగురు కులత్వాయినేగురు విక్రమాయ, గుయ్య ప్రవరాయగురవే గుణ గురవేగురుదైత్య కలక్షేత్రెగురు ధర్మ సదా రాధ్యాయగురు పుత్ర పరిత్రాత్రేగురు పాకండ కండ కాయగీత సారాయగీత … గణనాయకాయ గణదైవతాయ పాట లిరిక్స్ తెలుగులోని చదవడం కొనసాగించండి